DOPRAVA ZADARMO NAD 70 EUR

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCHODNÍKA

Obchodné meno: Bubliboom, s.r.o.
Sídlo: Karpatská 3163/5, 010 08 Žilina, Slovenská republika
IČO: 48 279 935
DIČ: 2120112665
IČ DPH: SK2120112665
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 64202/L

KONTAKTNÉ ÚDAJE OBCHODNÍKA

Adresa na doručovanie: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika
KONTAKT E-mail: info@bubliboom.sk
KONTAKT telefón: +421 911 123 286
WEB: https://www.bubliboom.sk/
Kontaktné údaje, na ktorých môže zákazník uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu), odstúpenie od zmluvy alebo sťažnosti:
Adresa na doručovanie: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika
KONTAKT E-mail: info@bubliboom.sk
KONTAKT PREDAJŇA / VÝDAJNÉ MIESTO TOVARU:
Adresa: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika
KONTAKT E-mail: info@bubliboom.sk
KONTAKT telefón: +421 911 123 286, +421 910 505 757
(ďalej len ako „Obchodník“)

ČLÁNOK I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti Obchodníka ako predávajúceho a jeho zákazníka ako kupujúceho (ďalej len ako „Zákazník“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou, uzatvorenou medzi Obchodníkom a Zákazníkom na diaľku (ďalej len ako „Kúpna zmluva“), prostredníctvom elektronického obchodu Obchodníka na internetovej stránke https://www.bubliboom.sk/ (ďalej len ako „E-SHOP“ alebo „Bubliboom“), postupom podľa týchto VOP. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

1.2. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar prostredníctvom E-SHOP-u, a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú objednávku alebo prostredníctvom samostatného e-mailu, zaslaním požiadavky na e-mail Obchodníka podľa bodu 1.1. týchto VOP, čím vstúpila s Obchodníkom do zmluvného vzťahu. V prípade, ak v záväznej objednávke Zákazník určí osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len ako „Oprávnená osoba“), táto Oprávnená osoba vstupuje s Obchodníkom do zmluvného vzťahu. Uvedenie mena, priezviska a adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. Oprávnená osoba má v tomto prípade povinnosť objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu za predpokladu, že platba kúpnej ceny za objednaný tovar bude formou dobierky.

1.3. Kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie zmluva medzi Obchodníkom a Zákazníkom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Obchodníka a Zákazníka, t.j. prostredníctvom záväzného objednávkového formulára zverejnenom na našej internetovej stránke https://www.bubliboom.sk/.

1.4. Na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy sa Obchodník zaväzuje dodať Zákazníkovi objednaný tovar za podmienok určených v príslušnej objednávke a v týchto VOP, ktoré tvoria obsah Kúpnej zmluvy a Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu, s ktorou sa oboznámi pri uzatvorení Kúpnej zmluvy.

1.5. Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom elektronického obchodu Bubliboom Obchodník realizuje samostatne, nespolupracuje s inými subjektami a/alebo spoločnosťami, ktoré by v mene Obchodníka realizovali objednávky. Akákoľvek ponuka od iného obchodníka s poukazom na elektronický obchod Bubliboom je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena Obchodníka a jeho domény https://www.bubliboom.sk/.

1.6. Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak Obchodník vstúpi so Zákazníkom do zmluvného vzťahu, akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, ak v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, tieto VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Všetky vzťahy medzi Obchodníkom a Zákazníkom, ktoré NIE SÚ upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Ak je Zákazník SPOTREBITEĽOM v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), t.j. je fyzickou osobou, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, riadia sa vzťahy medzi Obchodníkom a takýmto Zákazníkom príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). V prípade, ak je v týchto VOP uvedené, že sa ustanovenia vzťahujú na Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, nevzťahujú sa tieto ustanovenia na fyzické osoby - podnikateľov ani na právnické osoby.

1.7. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Obchodníka a Zákazníka (ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich Zmluvné strany neodchýlili (teda písomne, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty si nedohodli vlastné osobitné podmienky). V Kúpnej zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak je to takto obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie požiadavky Zákazníka zo strany Obchodníka prostredníctvom e-mailu, ktorú Zákazník zadá pri záväznej objednávke. Odchýlne dojednania Zmluvných strán majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením Kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť Zmluvných strán.

ČLÁNOK II. ČO JE TO ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

2.1. Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný Obchodníkovi zo strany Zákazníka prostredníctvom elektronického obchodu Bubliboom (ďalej len ako „Objednávka“), ktorý obsahuje najmä nasledovné podstatné náležitosti:
a.
identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru, ak je adresa na doručovanie odlišná od adresy trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade, ak Zákazník vytvára Objednávku ako fyzická osoba - spotrebiteľ alebo
identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu: obchodné meno, IČO, IČ DPH (ak bolo pridelené), adresa sídla resp. miesto podnikania (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru, ak je adresa na doručovanie odlišná od adresy sídla alebo miesta podnikania (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade, ak Zákazník vytvára Objednávku právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ;
b.
kontaktné údaje Zákazníka v rozsahu: telefónne číslo a e-mailová adresa;
c. referenčné údaje Kúpnej zmluvy v rozsahu najmä: špecifikácia tovaru a kód tovaru (pridelený k vybranému tovaru), množstvo / veľkosť / dĺžka objednaného tovaru, dátum vytvorenia elektronickej Objednávky, kúpna cena, spôsob platby a platobné podmienky, spôsob dopravy a cena dopravy, prípadne iné platobné povinnosti Zákazníka;

2.2. Objednávka vytvorená a realizovaná postupom podľa článku III. týchto VOP, obsahujúca podstatné náležitosti podľa bodu 2.1. týchto VOP, sa považuje za záväznú a v súlade s Obchodným zákonníkom po jej akceptácii zo strany Obchodníka dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy; pričom ak je Zákazník spotrebiteľom, v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na diaľku.

2.3. Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára Zákazník dáva Obchodníkovi súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Za účelom riadneho plnenia Kúpnej zmluvy je potrebné, aby Zákazník bezodkladne informoval Obchodníka o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene jeho e-mailovej adresy. Na e-mailovú adresu Zákazníka môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.

2.4. V prípade, ak Zákazník má u Obchodníka vytvorený registračný účet podľa bodu 3.2. týchto VOP, jeho Objednávka bude v tomto účte archivovaná.

2.5. Zaslaním elektronickej Objednávky Zákazník potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, a to v znení ku dňu, kedy je Kúpna zmluva so Zákazníkom uzatvorená.

ČLÁNOK III. OBJEDNÁVKA A REGISTRÁCIA

3.1. OBJEDNÁVKA

Objednávku možno vytvoriť a realizovať prostredníctvom elektronického obchodu Bubliboom, postupom uvedeným v tomto bode VOP.

3.1.1. KROK č. 1: ZÁKAZNÍK ODOŠLE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR OBCHODNÍKOVI.
a.
Zákazník si môže cez elektronický obchod Bubliboom objednať akýkoľvek tovar, ktorý je skladom a je možné ho vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla s označením „Pridať do košíka“. Samotná prezentácia tovaru v E-SHOPE nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.
b.
Po stlačení ikony nákupného košíka sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka Zákazníka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie Objednávky nie je podmienené registráciou Zákazníka na E-SHOPE. Po zadaní Zákazníkom vybraného tovaru do nákupného košíka sa Zákazník môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť (vyplní pripravený Objednávkový formulár) alebo chce pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní Objednávky je Zákazník povinný vyplniť všetky údaje, ktoré systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak Zákazník uvedie svoje obchodné meno a/alebo IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie ako spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Objednávky a následné plnenie uzatvorenej Kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v Objednávke.
c.
Pred odoslaním Objednávky Obchodníkovi má Zákazník možnosť skontrolovať si a meniť informácie vyplnené v Objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky.
d.
Kliknutím na tlačidlo s označením „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Zákazník odošlete Obchodníkovi záväznú Objednávku, čím zároveň Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Obchodníkom a Zákazníkom zadané údaje v Objednávke sú považované za úplné a správne. Spotrebiteľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

3.1.2. KROK č. 2: OBCHODNÍK ODOŠLE ZÁKAZNÍKOVI „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“.
a.
Objednávka odoslaná Zákazníkom podľa týchto VOP sa považuje za záväzný návrh Zákazníka na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Obchodník následne vyhodnotí obdržanú Objednávku a posúdi, či ju príjme. Obchodník nie je povinný Objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná, preto po odoslaní Objednávky bude Zákazníkovi doručené potvrdenie o tom, že odoslal Obchodníkovi Objednávku.
b.
Objednávka bude po jej vytvorení a prijatí Obchodníkom zaregistrovaná v informačnom systéme Obchodníka, o čom bude Obchodník informovať Zákazníka e-mailom s označením „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“ (akceptácia Objednávky), ktorý obsahuje celkový sumár Objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy spolu s osobnými, dodacími a fakturačnými údajmi Zákazníka. V tomto kroku má Zákazník možnosť si tieto údaje a obsah Kúpnej zmluvy skontrolovať a v prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej Objednávky potvrdenej zo strany Obchodníka je Zákazník povinný ihneď o tom upovedomiť Obchodníka prostredníctvom e-mailovej správy.
c.
V prípade, ak by Zákazníkovi nebolo doručené potvrdenie podľa vyššie uvedeného, mohlo k tomu dôjsť aj z technických príčin na strane Obchodníka alebo Zákazníka, z tohto dôvodu je potrebné, aby Zákazník kontaktoval Obchodníka prostredníctvom e-mailu a Obchodník Zákazníkovi Objednávku potvrdí dodatočne. V prípade, ak nebude Zákazníkovi doručené potvrdenie o prijatí Objednávky, a Zákazník Obchodníka o tom neinformuje do 24 hodín od odoslania Objednávky, považuje sa takáto elektronická Objednávka za nesprávne vyplnenú a Obchodník nebude mať povinnosť ju akceptovať a byť ňou viazaný.

d.
Odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky zo strany Obchodníka podľa tohto kroku VOP sa Kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.
e.
V prípade, ak si Zákazník pri objednávaní zvolil spôsob platby za tovar „prevodom na bankový účet“ Obchodníka, Obchodník zašle na e-mailovú adresu Zákazníka platobné údaje na úhradu kúpnej ceny. Tieto platobné údaje však budú dostupné Zákazníkovi už pri odoslaní Objednávky. Zákazník je povinný pri platbe prevodom na bankový účet Obchodníka zadať číslo svojej Objednávky do poľa variabilného symbolu, aby Obchodník vedel platbu prideliť k Objednávke Zákazníka. Obchodník začne v takomto prípade Objednávku vybavovať až po pripísaní kúpnej ceny v plnej výške na bankový účet Obchodníka.

3.1.3. KROK č. 3: OBCHODNÍK ODOŠLE ZÁKAZNÍKOVI INFORMÁCIU O VYBAVENÍ A ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY.
a.
Po zaslaní potvrdzujúceho e-mailu zo strany Obchodník začína pracovať na realizácii uzatvorenej Kúpnej zmluvy.
b.
Obchodník bude Zákazníka informovať o stave jeho Objednávky a o jej vybavení, t.j. v prípade, ak si Zákazník zvolil doručenie tovaru kuriérom, prostredníctvom tohto kuriéra mu bude doručená informácia o odoslaní tovaru na adresu, ktorú uviedol v Objednávke; a v prípade, ak si Zákazník zvolil osobné prevzatie tovaru na predajni Obchodníka, Obchodník zašle Zákazníkovi informáciu o uložení objednaného tovaru pripraveného na prevzatie na predajni.
c.
Obchodník objednaný tovar primerane zabalí a odošle ho Zákazníkovi, resp. umožní Zákazníkovi jeho prevzatie na predajni, v stanovenej lehote v súlade s týmito VOP. Zákazník sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu.

3.2. REGISTRÁCIA

3.2.1. Na internetovej stránke Bubliboom Obchodník ponúka možnosť zriadiť si užívateľský účet (ďalej len ako „Registračný účet“) za účelom získania prístupu k svojmu kontu, kde si Zákazník môže kontrolovať stav svojich Objednávok, má prehľad o histórii Objednávok, môže využiť špeciálne ponuky pre verných Zákazníkov, či možnosť zjednodušiť si vytvorenie svojej Objednávky tak, že sa po prihlásení do svojho Registračného účtu automaticky nahrajú jeho osobné údaje do objednávkového formulára. Za týmto účelom sa Zákazník musí zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru zverejnenom na E-SHOP-e (ďalej aj ako „Registrácia“).

3.2.2. Registrácia na E-SHOPE nie je povinná. V prípade, že sa Zákazník rozhodne zaregistrovať na E-SHOPE, môže získať:
a.
zjednodušenie vytvorenia Objednávky;
b.
informácie o stave vybavovania svojich Objednávok;
c.
komfortnejšie realizácie opakovaných Objednávok;
d.
nakupovanie so zľavami;
e.
možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných Obchodníkom;
f.
prehľad uskutočnených Objednávok a zakúpeného tovaru;
g.
adresár a zoznam obľúbených produktov;
h.
pravidelné informácie o novinkách a akciách, ktoré by Zákazníka mohli zaujímať.

3.2.3. Zákazník na Registráciu ani na zriadenie Registračného účtu nemá právny nárok. Ak sa Zákazník rozhodne zaregistrovať na E-SHOPE, je povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na Registráciu vyžadujú. Pred dokončením Registrácie je Zákazník povinný výslovne potvrdiť, že sa oboznámil s aktuálne platným znením VOP a dokumentom Pravidlá ochrany osobných údajov, pričom podmienkou je udeliť Obchodníkovi výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel Registrácie.

3.2.4. V prípade, ak Zákazník splní všetky podmienky Registrácie a Obchodník zároveň súhlasí so zriadením jeho Registračného účtu, Registrácia bude vytvorená a Zákazník môže Registračný účet použiť pri vytváraní Objednávky. Dokončenie Registrácie je Zákazník oprávnený odmietnuť ak zistí, alebo má dôvodné podozrenie, že údaje ním uvedené nie sú správne alebo pravdivé, ak nesúhlasí s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak nesúhlasí s udelením súhlasu Obchodníkovi so spracúvaním osobných údajov na účel Registrácie.

3.2.5. Dokončením Registrácie Zákazník získa právo na prístup k svojmu Registračnému účtu pomocou prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje Obchodník odporúča zapísať si a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Tieto údaje môže Zákazník kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť do osobného konta.

3.2.6. Údaje vedené v rámci Registračného účtu má Zákazník povinnosť pravidelne aktualizovať, nakoľko pri objednávaní tovaru sa tieto údaje automaticky dopĺňajú do objednávkového formulára a budú považované za správne.

3.2.7. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje k Registračnému účtu, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Zákazník povinný neodkladne o tom informovať Obchodníka, ako aj strpieť zrušenie Registračného účtu, v prípade, ak Obchodník na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Registračného účtu pred jeho možným zneužitím.

3.2.8. V záujme každého Zákazníka by mala byť ochrana prístupových údajov do Registračného účtu, nakoľko ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod menom Zákazníka. Registračný účet môže využívať len Zákazník, nie je povolené poskytovať prístup k Registračnému účtu tretím osobám. V prípade, ak Zákazník poskytne prístupové údaje do svojho Registračného účtu tretej osobe, Obchodník nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by mohli Zákazníkovi v súvislosti s týmto vzniknúť.

3.2.9. Obchodník je oprávnený Registračný účet zrušiť, a to najmä v prípade, ak Zákazník svoj Registračný účet nevyužíva viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Zákazník poruší svoje povinnosti podľa týchto VOP , ale aj bez udania dôvodu..

3.2.10. Zákazník berie na vedomie, že Registračný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Obchodníka alebo tretích osôb.

3.2.11. Obchodník i nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Zákazníkovi vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v bode 3.2. týchto VOP zo strany Zákazníka

ČLÁNOK IV. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

4.1. Všetky vytvorené a odoslané Objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY“ sú považované za záväzné.

4.2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Zákazníka až jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v celom rozsahu (pričom tieto dve podmienky musia byť splnené kumulatívne, t.j. spoločne).

4.3. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Zákazníka okamihom, kedy si Obchodník splní povinnosť dodať tovar Zákazníkovi podľa týchto VOP, a to bez ohľadu na to, či si Zákazník tovar prevezmete osobne alebo zabezpečí jeho prevzatie Oprávnenou osobou. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na Zákazníka, nemá vplyv na povinnosť Zákazníka zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru v súlade s Objednávkou.

ČLÁNOK V. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. KÚPNA CENA

5.1.1. Obchodník je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na E-SHOPE sú uvádzané ako konečné, t.j. vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. S cenou za dopravu sa Zákazník oboznámi pred odoslaním záväznej Objednávky.

5.1.2. Všetky ceny tovaru a služieb sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní E-SHOP-u. Tým nie je dotknuté právo Obchodníka uzatvoriť so Zákazníkom Kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

5.1.3. Akciové ceny tovarov zverejnené na E-SHOPE sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné a individuálne zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na E-SHOPE, nie sú vzájomne kombinovateľné.

5.1.4. Po úhrade Objednávky Obchodník zašle Zákazníkovi faktúru - daňový doklad. Túto faktúru Obchodník zašle Zákazníkovi na e-mail, ktorý Zákazník zadal pri vytvorení Objednávky, prípadne ju spolu s tovarom odovzdá priamo Zákazníkovi na predajni.

5.1.5. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene v celom rozsahu na bankový účet Obchodníka, na ktorý mala byť úhrada kúpnej ceny poukázaná.

5.2. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.2.1. Platba v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v predajni Obchodníka
V prípade, ak sa Zákazník rozhodne prevziať si svoju Objednávku osobne v predajni Obchodníka, okrem toho, že ušetrí na poštovnom, môže kúpnu cenu za tovar objednaný na základe svojej Objednávky uhradiť Obchodníkovi v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu.

5.2.2. Platba na dobierku
Ak si Zákazník zvolí spôsob platby „na dobierku“, tovar bude Zákazníkovi dodaný prostredníctvom doručovateľa špecifikovaného v článku VI. týchto VOP. Zákazník za tovar zaplatí priamo doručovateľovi. Poplatok za dobierku bude uvedený pri vytvorení Objednávky.

5.2.3. Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet Obchodníka
Ak si Zákazník zvolí spôsob platby „prevodom na bankový účet“, za tovar zaplatí bezhotovostne, prevodom na bankový účet Obchodníka, a to ešte pred samotným prevzatím tovaru. Po vytvorení Objednávky bude na e-mailovú adresu Zákazníka doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod kúpnej ceny za tovar: číslo účtu vo formáte IBAN, presná čiastka kúpnej ceny a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok Zákazníka uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky kúpnej ceny na bankový účet Obchodníka. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je päť (5) pracovných dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov kúpnej ceny v prospech bankového účtu Obchodníka bude Zákazník o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní tovaru jeho Objednávky. Ak Obchodník neobdrží od Zákazníka platbu riadne a včas, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.2.4.
Platobná brána „Platba kartou“
V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby za tovar prevodom na bankový účet Obchodníka prostredníctvom platobnej brány na E-SHOPE, Zákazník za tovar zaplatí pohodlne a bezpečne svojou platobnou kartou, a to ešte pred samotným prevzatím tovaru. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom doručenia potvrdenia o uhradení kúpnej ceny zo strany poskytovateľa platobnej brány. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní od momentu vytvorenia Objednávky. Ak Obchodník neobdrží platbu riadne a včas, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Druhy platobných brán: ONLINE karta (VISA), ONLINE bankový prevod, GOOGLE PAY, GOPAY peňaženka.

ČLÁNOK VI. DODACIE PODMIENKY

6.1. DODACIE PODMIENKY

6.1.1. Všetok zverejnený tovar na internetovom obchode Bubliboom je dostupný skladom, ak nie je uvedené inak. Balíky s tovarom Obchodník odosiela (t.j. odovzdá balík Doručovateľovi) zvyčajne do piatich (5) pracovných dní, od prijatia a potvrdenia záväznej Objednávky. Dodacia lehota má orientačný charakter. Ak balík nebude doručený ani do 10 pracovných dní, je potrebné kontaktovať Obchodníka, nakoľko sa mohla vyskytnúť chyba na strane Doručovateľa. Bližšie informácie o doručovaní balíka a možných dôvodoch nedoručenia budú Zákazníkovi poskytnuté e-mailom.

6.1.2. V prípade, ak Zákazníkom je spotrebiteľ, Obchodník má povinnosť tovar doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Ak Obchodník nedodá tovar včas, Zákazník má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak Obchodník omietol tovar dodať, včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo ak Zákazník pred uzatvorením Kúpnej zmluvy Obchodníka oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité. Ak bola kúpna cena zo strany Zákazníka Obchodníkovi uhradená, budú finančné prostriedky Zákazníkovi vrátené do štrnástich (14-tich) dní odo dňa doručenia odstúpenia, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ Zákazník nebude požadovať iný druh platby.

6.1.3. Obchodník je oprávnený vyzvať Zákazníka na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve.

6.1.4. V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z Objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, Zákazník o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovaný (e-mailom alebo telefonicky) a následne Obchodník Zákazníkovi oznámi predpokladaný termín dodania tovaru alebo v prípade súhlasu Zákazníka Obchodník navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote poskytnutej zo strany Zákazníka, má Zákazník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a v prípade, ak bola kúpna cena zo strany Zákazníka Obchodníkovi uhradená, budú finančné prostriedky Zákazníkovi vrátené do štrnástich (14-tich) dní odo dňa doručenia odstúpenia, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ Zákazník nebude požadovať iný druh platby.

6.1.5. Ak si Zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber na predajni Obchodníka, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na predajni Obchodníka. V prípade jeho nedostupnosti bude so Zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

6.1.6. Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom - spotrebiteľom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená Oprávnená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a. tovary objednané Zákazníkom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.1.7. Objednaný tovar:
a.
je možné prevziať osobne (príp. prostredníctvom Oprávnenej osoby) v predajni Obchodníka najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy (v opačnom prípade má Obchodník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť) alebo
b.
je možné využiť doručovanie prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti, pričom Obchodník dodá tovar Zákazníkovi na adresu, ktorú Zákazník uvedie v Objednávke ako miesto doručenia.

6.1.8. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.

6.1.9. Obchodník si splní povinnosť dodať tovar Zákazníkovi resp. Oprávnenej osobe v momente, keď mu umožní na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak táto Oprávnená osoba nebola uvedená v Objednávke, Zákazník zabezpečí, aby táto osoba preukázala Obchodníkovi na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Zákazníka.

6.1.10. Obchodník je v omeškaní s dodaním tovaru len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Zákazníkovi, prípadne doručovateľovi. Zákazník nie je v omeškaní s dodaním tovaru ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Zákazníka.

6.1.11. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti Obchodníkovi späť, má Obchodník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie Objednávky je možné len po vzájomnej dohode.

6.1.12. Obchodník nie je povinný prevziať naspäť od Zákazníka obalový materiál, v ktorom je tovar Zákazníkovi dodaný.

6.1.13. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné a Zákazník je povinný ich prevziať. Poštovné sa pri čiastkovom doručovaní tovaru nebude Zákazníkovi navyšovať.

6.2. DOPRAVA A POŠTOVNÉ

6.2.1. SPÔSOB DOPRAVY
Objednávku si Zákazník môže vyzdvihnúť osobne na predajni Obchodníka na adrese: Karpatská 3163/5, 010 08 Žilina, Slovenská republika, prípadne ju Obchodník doručí na adresu zvolenú Zákazníkom prostredníctvom doručovateľov:
a.
zmluvného kuriéra Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom spoločnosti Kopčianska 3338/82A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, zapísaného v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B (ďalej len ako „Packeta“);

b.
zmluvného kuriéra Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom spoločnosti Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, Slovenská republika, IČO: 31 329 217, zapísaného v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 3215/B (ďalej len ako „SPS“).

6.2.2. POPLATOK ZA DOPRAVU (POŠTOVNÉ)
V prípade, ak sa Zákazník rozhodne prevziať tovar na predajni Obchodníka, poplatok za dopravu sa neplatí. Ak si Zákazník zvolí odoslanie tovaru na adresu určenú Zákazníkom, výška poštovného je pripočítavaná podľa rozsahu a veľkosti doručovaného tovaru a podľa krajiny, kde bude tovar doručovaný. O pripočítaní sumy za dopravu tovaru budete vopred informovaný pred odoslaním Objednávky. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.
Uvedené ceny platia iba pri poslaní celej Objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení Objednávky a jej doručovaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie. Ak Zákazník bude požadovať odoslať balík do inej krajiny ako je krajina uvedená pri Objednávke, pred odoslaním Objednávky je povinný o tom vopred Obchodníka informovať a vzájomne si s Obchodníkom dohodne cenu poštovného. Pri rozdelení Objednávky na základ požiadavky Zákazníka a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie.
Zákazník nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Obchodníkovi, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Obchodníka.
Výška poštovného za doručenie zásielky je zverejnená aj na stránke Doručovateľov: https://www.packeta.sk/cenniky-a-priplatky, https://www.sps-sro.sk/cenniky/.

ČLÁNOK VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ONESKORENÉ DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

7.1. Obchodník nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinil doručovateľ, prípadne nesprávne zadaná adresa na doručenie tovaru zo strany Zákazníka.


7.2. Pri prevzatí zásielky je Zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Zákazník oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostane do omeškania s prevzatím tovaru.

ČLÁNOK VIII. STORNO OBJEDNÁVKY


8.1. Ak Zákazník bude požadovať zrušenie Objednávky, ktorá ešte nebola vybavená (teda sa ani nezačala realizovať), je povinný čo najskôr kontaktovať Obchodníka písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu vyššie uvedenú a uviesť číslo Objednávky v prípade, že kúpna cena z Objednávky (príp. zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. Z dôvodu právnej istoty sa uvádza, že na zrušenie Objednávky podľa tohto článku VIII sa nevzťahujú ustanovenia p „odstúpení od kúpnej zmluvy“ podľa článku IX týchto VOP.

8.2. Ak už bola Objednávka zaplatená a Zákazník sa Objednávku rozhodnete zrušiť podľa bodu 8.1. týchto VOP, peniaze budú Zákazníkovi vrátené najneskôr do 14 dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ Zákazník nebude požadovať iný druh platby.

8.3. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku, alebo jej časť (odstúpiť od Kúpnej zmluvy), ak
a. je to v týchto VOP výslovne uvedené;
b. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybný údaj zadaný v Objednávke);
c. nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo za podmienok Objednávky;
d. Zákazník neuhradí kúpnu cenu za tovar uvedenú v Objednávke riadne a včas podľa týchto VOP;
e. Zákazník riadne neprevezme objednaný tovar v súlade s týmito VOP;
f. ak Zákazník je osobou, ktorá podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti voči Obchodníkovi, alebo si objednala tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežne rozumne spotrebovať resp. zúžitkovať;
g. sa tovar už nevyrába alebo nedodáva;
h. sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, Obchodník bude Zákazníka bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ak Zákazník už kúpnu cenu Objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Obchodník sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu Zákazníkovi do 14 dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

8.4. V prípade, ak Obchodník odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodu uvedenom v bode 8.3. písm. a., písm. d. alebo písm. e. týchto VOP, vniká mu nárok požadovať náhradu za vzniknuté náklady škodu, ktorá mu v súvislosti s porušením povinností Zákazníka vznikne.

8.5. Právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) má Obchodník aj v prípade že si Zákazník objedná produkt, ktorý nestornuje resp. neodstúpi od Kúpnej zmluvy a zároveň od doručovateľa neprevezmete tento produkt, alebo po výzve zo strany Obchodníka si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevezme v určenej lehote na odber. Týmto konaním Zákazník poruší svoju povinnosť, podľa ktorej je povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa tohto odseku VOP Obchodník berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou Objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré Obchodníkovi vznikli s realizáciou predmetnej Objednávky a zároveň máme právo účtovať si aj ušlý zisk.

ČLÁNOK IX. PODMIENKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY


9.1. KEDY MÔŽE ZÁKAZNÍK (SPOTREBITEĽ) ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1.1. Zákazník, ktorý vo vzťahu k Obchodníkovi vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Obchodníkovi odoslané najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

9.1.2. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

9.1.3. Zákazník ako spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

9.1.4. V súlade s ustanovením § 19 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku Zákazník nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
a. dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácii spotrebiteľa (osobitných požiadaviek spotrebiteľa) alebo tovaru vyrobeného na mieru,
b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
c. dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
d. dodanie tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal Obchodníka; to neplatí pre zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
f. dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorú bol po dodaní porušený,
g.
dodanie digitálneho obsahu, ktorý Obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa Kúpnej zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

9.2. POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA


9.2.1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný informovať Obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na adresu Obchodníka Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo e-mailom na adresu info@bubliboom.sk v lehote uvedenej v bode 9.1.1. týchto VOP. Zákazník na odstúpenie od zmluvy môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na webovej stránke https://www.bubliboom.sk/. Zákazník tento formulár vyplní spolu s uvedením čísla bankového účtu v prípade, ak bude žiadať kúpnu cenu uhradiť prevodom na bankový účet.

9.2.2. V prípade, že Zákazník svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatní, je povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU. Tovar môže Zákazník vrátiť aj osobne na predajni Obchodníka na adrese: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Ak Zákazník na odovzdanie tovaru splnomocnil inú oprávnenú osobu, Zákazník je povinný jej meno doplniť do oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutím 14- dňovej zákonnej lehoty.

9.2.3. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nesmie javiť známky používania a musí byť Obchodníkovi zaslaný s kompletným príslušenstvom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Obchodníkovi, inak Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Od Zákazníka sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, tovar nesmie byť nosený, praný, navoňavkovaný, používaný, montovaný alebo poškodený.

9.3.DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

9.3.1.Odstúpením od zmluvy sa Kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej Objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru) a v takom prípade sa Kúpna zmluva ruší len v tejto časti.

9.3.2. Ak Zákazník ako spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru Obchodníkovi podľa § 21 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa spolu s nákladmi na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

9.3.3. V prípade, ak tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od Kúpnej zmluvy bude javiť známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nebude kompletný, v takom prípade si Obchodník uplatní voči Zákazníkovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla a naúčtovať náklady za poškodený tovar resp. náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

9.3.4. Obchodník po doručení oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy poskytne Zákazníkovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od Kúpnej zmluvy), a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Obchodník so Zákazníkom nedohodnú inak. Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Obchodníkom (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Obchodníkom). Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, Obchodník v súlade s § 22 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa nie je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie tovaru späť Obchodníkovi. Ak Zákazník platil za tovar „dobierkou“, je potrebné, aby Obchodníkovi zaslal číslo bankového účtu, na ktorý bude Zákazník požadovať vrátiť uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť.

9.3.5. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, Zákazník berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami sa viaže na túto Kúpnu zmluvu. V prípade, že Zákazník využije právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

9.3.6. Vrátenie časti tovaru alebo jeho výmena nie je odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku týchto VOP. Jedná sa o dodatočnú úpravu príslušnej Objednávky. Úprava Objednávky podľa tohto bodu je obojstranná dohoda medzi Zákazníkom a Obchodníkom (t.j. Obchodník musí s takouto dohodu súhlasiť). Je možná maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru Zákazníkom. Je dobrovoľná, nie je na ňu právny nárok.

ČLÁNOK X. NEPREVZATIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY

10.1. Samotné neprevzatie zásielky, ktorú si Zákazník objednal, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

10.2. Obchodník má právo žiadať od Zákazníka náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

ČLÁNOK XI. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ZODPOVEDNOSTI OBCHODNÍKA ZA VADY TOVARU

11.1. V prípade, ak je Zákazníkom PRÁVNICKÁ OSOBA, resp. FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ, na uzatvorenú Kúpnu zmluvu podľa článku III. týchto VOP sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Obchodného zákonníka.

11.2. V prípade, ak je Zákazníkom SPOTREBITEĽ, na uzatvorenú Kúpnu zmluvu podľa článku III. týchto VOP sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka. Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má zakúpený tovar v čase jeho dodania Zákazníkovi (spotrebiteľovi) a ktorá sa prejaví do dvoch (2) rokov od dodania veci. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

11.3. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Zákazník by nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na vytknutie vady (uplatnenie reklamácie). Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Zákazník nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

11.4. Pri použitých veciach Obchodník nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Obchodník nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

11.5. Ku každému tovaru zakúpenému u Obchodníka je pri jeho dodaní Zákazníkovi priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), prípadne je táto faktúra zaslaná Zákazníkovi elektronicky.

11.6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím, skladovaním výrobku alebo mechanickým poškodením výrobku, ak Zákazník manipuluje s tovarom nesprávnym spôsobom.

11.7. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

11.8. Obchodník nesie zodpovednosť za:

a. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania Objednávky Zákazníkovi, ak došlo k akceptácii Objednávky zo strany Obchodníka;
b.
odoslanie tovaru bez vád;
c.
dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa Objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii zo strany Obchodníka;
d.
zaslanie daňového dokladu (faktúry), a to elektronicky alebo v listinnej podobe.

11.9. Obchodník nezodpovedá Zákazníkovi za vady tovaru, ak boli spôsobené:
a.
koróziou tovaru;
b.
neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
c.
vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Zákazníka; alebo
d.
jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore,
e.
mechanickým poškodením tovaru, (rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie časti),
f.
nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
g.
používaním tovaru Zákazníkom tzv. opotrebenie,
h.
prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
i.
poškodením tovaru, pričom poškodením tovaru sa rozumie najmä:
-
deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
-
opotrebenie - poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania odevov.
-
mechanické opotrebovanie (napr. pretrhnutie či prerezanie materiálu, poškodenia zipsov, gombíkov atď.),
-
vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,
-
poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,
-
na tovarom, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním,
-
púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo používania agresívnych deodorantov alebo pracích prostriedkov

11.10. Ustanovenie bodu 11.4. tohto článku týchto VOP sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri jeho prevzatí Zákazníkom, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

11.11. Farba výrobku zverejneného na našom E-SHOPe sa môže líšiť v závislosti od svetelných podmienok, pri ktorých bola produktová fotografia vytvorená a v závislosti od nastavenia a vyobrazenia na monitore Zákazníka. Doplnky výrobku môžu mať mierne odlišnosti čo sa týka tvaru, farby alebo farebného odtieňa.

ČLÁNOK XII. REKLAMAČNÝ PORIADOK


12.1. Reklamačný poriadok upravuje postup Obchodníka a Zákazníka pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Obchodníka za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke https://www.bubliboom.sk/ a práva a povinnosti Obchodníka a Zákazníka s tým súvisiace.

12.2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom postup Zákazníka, ktorý je SPOTREBITEĽOM sa riadi ustanoveniami § 618 až § 626 Občianskeho zákonníka a postup Zákazníka, ktorý je PRÁVNICKOU OSOBOU alebo FYZICKOU OSOBOU - PODNIKATEĽOM sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.3. PREVENCIA

12.3.1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala potrebám Zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

12.3.2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby Zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

12.3.3. Obchodník poskytuje Zákazníkovi prostredníctvom informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

12.4. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

12.4.1. Zákazník je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode/ reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru v záujme zrýchlenia konania je potrebné oznámiť Obchodníkovi do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@bubliboom.sk.

12.4.2. Zákazník je povinný Obchodníkovi vytknúť (reklamovať) vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

12.4.3. Obchodník nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie a pod.), zásahom do výrobku inou ako Oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

12.4.4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

12.4.5. Zákazník nemá právo vytknúť vady tovaru, o ktorých bol v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy informovaný, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

12.4.6. Ak po doručení tovaru zistí Zákazník nezrovnalosti medzi dodaným tovarom a faktúrou, prípadne poškodenie tovaru, oznámi to bezodkladne Obchodníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail info@bubliboom.sk alebo telefonicky na tel. +421 911 123 286.

12.5. POSTUP PRI REKLAMÁCII

12.5.1. V prípade reklamácie zakúpeného tovaru je potrebné informovať Obchodníka elektronicky, e-mailom na adrese info@bubliboom.sk alebo písomne na adrese: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať ako doporučený balík (zásadne nie na dobierku) na adresu: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP (ďalej len ako „Reklamačný formulár“). V Reklamačnom formulári je potrebné, aby Zákazník stručne uviedol dôvod reklamácie, svoju identifikáciu (obchodné meno, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak bude žiadať vrátiť kúpnu cenu na bankový účet, dátum, prípadne podpis).

12.5.2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Obchodníka a úplne zaplatený. Zákazník je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Reklamačnom formulári.

12.5.3. Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený, Obchodník vyzve telefonicky prípadne e- mailom Zákazníka na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.

12.5.4. Obchodník odporúča Zákazníkovi poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Zákazník až do okamihu prevzatia tohto tovaru Obchodníkom.

12.5.5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať Obchodníkovi. Zákazník môžete odovzdať reklamovaný tovar aj osobne, na predajni Obchodníka, s tým, že v predajni nemôže priamo požadovať vybavenie reklamácie.

12.5.6. Po obdržaní reklamovaného tovaru bude Obchodník Zákazníka bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním i na čo najrýchlejšom vybavení reklamácie.

12.6. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY PRI SPOTREBITEĽOCH

12.6.1. Tovar má vady, ak nie je v súlade s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami podľa § 615 Občianskeho zákonníka.

12.6.2. Obchodník zodpovedá za vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci.

12.6.3. Obchodník zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou veci, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ak
a. montáž alebo inštalácia bola súčasťou Kúpnej zmluvy a bola vykonaná Obchodníkom alebo na jeho zodpovednosť, alebo

b. montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať Zákazník, vykonal Zákazník nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý mu poskytol Obchodník alebo dodávateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

12.6.4. Ak sa vada prejaví do uplynutia doby uvedenej v týchto VOP, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.

12.6.5. Ak Obchodník zodpovedá za vadu tovaru, Zákazník má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

12.6.6. Zákazník môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby podľa týchto VOP.

12.6.7. Obchodník poskytne Zákazníkovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Zákazníkom. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť.

12.6.8. Ak Obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi Zákazníkovi. Ak Zákazník znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa dvojmesačná lehota podľa bodu 12.6.6 týchto VOP nevzťahuje. Náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom: Zákazník musí právo na úhradu nákladov uplatniť u Obchodníka najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

12.6.9. Ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy alebo, ak sa zmluva uzatvára na základe Objednávky Zákazníka, pred odoslaním Objednávky, Obchodník oboznámil Zákazníka, že vady možno vytknúť aj u inej osoby, konanie alebo opomenutie tejto osoby sa na účely zodpovednosti za vady považuje za konanie alebo opomenutie Obchodníka.

12.6.10. Zákazník má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Zákazník si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil Zákazníkovi značné ťažkosti. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa tohto odseku druhej vety.

12.6.11. Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote (Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý Obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady) po tom, čo Zákazník vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Zákazníkovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý Zákazník vec požadoval.

12.6.12. Na účely opravy alebo výmeny Zákazník odovzdá alebo sprístupní vec Obchodníkovi.

12.6.13. Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec Zákazníkovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu Zákazník dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak Zákazník neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže Obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, Obchodník Zákazníka o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí Zákazníkovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak Zákazník uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by Obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

12.6.14. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a Zákazník sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí Zákazník na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka. Obchodník zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 Občianskeho zákonníka.

12.6.15. Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od Kúpnej zmluvy
Zákazník má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak
a. Obchodník vec neopravil ani nevymenil,
b. Obchodník vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,
c. Obchodník odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
d. vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
e. vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy, alebo
f. Obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Zákazníka.
Pri posudzovaní práva Zákazník na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto odseku písm. d) a e) VOP sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od Zákazníka objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť Obchodníka odstrániť vadu. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.
Zákazník nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa tohto odseku VOP, ak sa Zákazník spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná.
Ak sa Kúpna zmluva týka kúpy viacerých vecí, Zákazník môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci. Zákazník po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec Obchodníkovi. Obchodník zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak Obchodník vec v primeranej lehote neodstráni, môže Zákazník zabezpečiť odstránenie a doručenie veci Obchodníkovi na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka.
Obchodník po odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Zákazníkovi kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci Obchodníkovi alebo po preukázaní, že Zákazník zaslal vec Obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
Obchodník vráti kúpnu cenu Zákazníkovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri zaplatení kúpnej ceny, ak Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady.

12.7. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY PRI PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH A FYZICKÝCH OSOBÁCH - PODNIKATEĽOCH

12.7.1. Ak je Zákazník podnikateľom, Obchodník nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Zákazník v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Obchodník taktiež nezodpovedá za vady, ktoré mohol Zákazník, ktorý je podnikateľ, zistiť už pri uzatvorení Kúpnej zmluvy alebo pri prevzatí tovaru, ibaže ho Obchodník výslovne uistil, že tovar je bez vád.

12.7.2. Zákazník je oprávnený uplatniť nároky vyplývajúce zo zodpovednosti Obchodníka za vady, ktoré pri tovare zistil pri vynaložení odbornej starostlivosti, do šiestich (6) mesiacov od prevzatia tovaru; ustanovenie § 428 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka sa nepoužije.

12.7.3. Lehota na vybavenie reklamácie Obchodníkom je šesť (6) mesiacov.

12.7.4. Zákazník nemá nároky vyplývajúce zo zodpovednosti Obchodníka za vady, ak ide o vadu, ktorú mal s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný vykonať v zmysle ustanovenia § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka. To neplatí, ak Obchodník Zákazníka výslovne ubezpečil, že tovar je bez vád, alebo ak Obchodník predstieral, že tovar je bez vád.

12.7.5. Ak Zákazník neoznámil Obchodníkovi vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

12.7.6. Reklamačné konanie končí okamihom upovedomenia Zákazníka o vybavení reklamácie.

12.7.7. Zákazník je povinný prevziať si tovar, ktorý v rámci reklamácie odovzdal Obchodníkovi, alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť, do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Po uplynutí tejto lehoty je Obchodník oprávnený tovar alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť svojpomocne predať na účet Zákazníka. Na tento postup musí Obchodník Zákazníka vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

ČLÁNOK XIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


13.1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Obchodníkom a Zákazníkom v súvislosti s používaním internetového obchodu https://www.bubliboom.sk/ a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

13.2. Obchodník má záujem o riešenie sporov so Zákazníkom predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv ako spotrebiteľa zo strany Obchodníka, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Obchodníka prostredníctvom e-mailovej adresy: info@bubliboom.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“), podľa zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení, ARS subjektami sú Slovenská obchodná inšpekcia, orgány, a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení.

13.3. Spory môže Zákazník ako Spotrebiteľ takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1,Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

13.4. Bližšie informácie nájdete aj tu:
a.
https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,
b.
https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
13.5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Obchodníkom a Zákazníkom. Práva Zákazníka vo vzťahu k Obchodníkovi vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa na základe zmluvy uzavretej na diaľku zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. V prípade, ak je Zákazník osobou so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, vylučuje sa dohodou Zmluvných strán pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Uvedené platí aj v prípade, ak obsahuje právny vzťah založený Kúpnou zmluvou medzinárodný (zahraničný) prvok.

14.2. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo Obchodníka na zmenu týchto VOP.

14.3. Obchodník je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť Zákazníkovi. Uzatvorením Kúpnej zmluvy dáva Zákazník svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

14.4. VYŠŠIA MOC: Povinnosti nahradiť škodu sa Zmluvná strana zbaví, ak preukáže, že jej v splnení Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jej vôle.

14.5. Kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

14.6. Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Obchodníkom a Zákazníkom písomne dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na Objednávkach uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli Obchodníkom písomne uznané.

14.7. Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním Objednávky Zákazník vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

14.8. VOP v ich aktuálne činnom znení sú dostupné elektronicky na internetovej stránke Obchodníka na adrese: https://www.bubliboom.sk/.

14.9. Obchodník je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti Zmluvných strán z Kúpnych zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upozornenie na zmenu VOP nie je podmienkou nadobudnutia ich účinnosti a Zákazník je tak povinný zoznámiť sa s ich aktuálne účinným znením predtým ako odošle Objednávku. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:
a. dňom ich zverejnenia na webovej stránke Obchodníka (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke), alebo
b. dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) Obchodníka na e-mailovú adresu Zákazníka (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke Obchodníka).

14.10. Obchodník a Zákazník sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany.

14.11. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 01.07.2024

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39
WEB: https://www.soi.sk/

AUTORSKÉ PRÁVO:
Webová stránka https://www.bubliboom.sk/, texty zverejnené na webovej stránke Bubliboom a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov. Všetky informácie, prehľady a popisy, príp. obrázky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

PRÍLOHY:
Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy_2024_07_01
Príloha č. 2: Reklamacny formular_2024_07_01