DOPRAVA nad 70 EUR ZADARMO

Reklamačný poriadok

Účelom tohto reklamačného poriadku je upresnenie postupu Spotrebiteľa a Predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaného Tovaru, vznikne na strane Spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného Tovaru.

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Zákona, zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“).

I - Prevencia

1) Pri výbere Tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám Spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania Tovaru. Len Tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia Tovaru. 

2) Počas celej doby používania zakúpeného Tovaru je nutné, aby Spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto Tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. 

3) Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu Tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba Tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Predávajúci poskytuje svojim Spotrebiteľom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného Tovaru. V prípade dodatočných otázok je Predávajúci pripravený poskytnúť Spotrebiteľovi i ďalšie informácie, ktoré potrebuje k starostlivosti o vybraný Tovar. 

4) Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou Tovaru, t. j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže Tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

5) V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, informuje Spotrebiteľ čo najskôr telefonicky alebo e-mailom Predávajúceho.

II - Základné podmienky reklamácie

1) Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že predávaný Tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou Tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť. 

2) Ak sa vyskytne na zakúpenom Tovare v záručnej dobe chyba, má Spotrebiteľ právo tuto chybu reklamovať. 

3) Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) Tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie. 

4) Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. 

5) Spotrebiteľ má podľa § 18 ods. 3 ZoOS v spojení s § 622 a 623 OZ právo

a) ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť, resp. zabezpečiť jej odstránenie,

b) ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť chyby, môže Spotrebiteľ požadovať namiesto odstránenia chyby výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti,

c) ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy; to platí aj ak sú  chyby síce odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie tej istej chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb nemožno vec riadne užívať,

d) ak ide o inú neodstrániteľnú chybu ako podľa písm. c), má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6) Ak uplatní Spotrebiteľ právo zo zodpovednosti za chyby predaného Tovaru (reklamáciu) riadnym spôsobom, určí poverený zamestnanec na základe rozhodnutia Spotrebiteľa o požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie (bod 5.) spôsob vybavenia reklamácie opravou, výmenou, vrátením Kúpnej ceny, poskytnutím primeranej zľavy alebo zamietnutím reklamácie. Poverený zamestnanec o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. 

7) Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so Spotrebiteľom dohodnúť lehotu dlhšiu. Spotrebiteľ je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

III - Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1) Reklamácia musí byť písomná a podpísaná SpotrebiteľomReklamačný protokol je prílohou VOP. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v predajni Bubliboom na adrese Antona Bernoláka 42, 010 01 Žilina v pracovných dňoch pondelok - piatok od 10:00 do 18:00 alebo v sobotu od 10:00 do 13:00, kontaktné tel. číslo: +421 911 123 286, kontaktný e-mail: info@bubliboom.sk. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou. Tovar zaslaný poštou musí byť riadne zabalený a musí byť doručený Kompletný Tovar; odporúča sa zásielku zaslať doporučene prípadne i ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný s reklamáciou na dobierku nebude Predávajúci preberať.

2) Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predložený Kompletný Tovar a Spotrebiteľ predloží originálny doklad o kúpe tovaru u Predávajúceho. 

3) Poverený pracovník je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe jej trvania. Inak bude toto potvrdenie zaslané Spotrebiteľovi poštou najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

4) Akonáhle Spotrebiteľ uplatní niektoré z práv podľa bodu II. 5., je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s Predávajúcim / povereným pracovníkom inak.

IV - Lehoty pre uplatnenie reklamácie

1) Reklamácia musí byť riadne podaná v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, inak prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní Tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru. 

2) Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť. 

3) Reklamácia, ktorú Spotrebiteľ riadne uplatní do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, môže byť zo strany Predávajúceho zamietnutá len na základe odborného posúdenia v zmysle ZoOS. 

V - Odstrániteľné chyby

1) Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita Tovaru. 

2) V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť, resp. zabezpečiť ich odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

3) O vykonaní opravy rozhodne Predávajúci / poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opraveného Tovaru Spotrebiteľom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou); Tovar reklamovaný poštou bude odoslaný poštou, pokiaľ sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú inak.

4) Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu Tovaru len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene Tovaru, alebo závažnosti chyby. 

5) V prípade odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ: 

a) reklamácia nebola vybavená do 30- tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode alebo

b) Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb Tovar riadne používať. 

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

VI - Neodstrániteľné chyby

1) Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam. 

2) Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol Tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má Spotrebiteľ právo: 

a)požadovať výmenu Tovaru za nový bezchybný alebo

b)odstúpiť od Kúpnej zmluvy

3) V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu Tovaru ako Tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bubliboom.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy (Kúpnej zmluvy) alebo súvisiaceho s touto zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. V prípade potreby nás môžete kontaktovať kedykoľvek na info@bubliboom.sk