DOPRAVA ZADARMO NAD 70 EUR

Reklamačný poriadok

ČLÁNOK XII. REKLAMAČNÝ PORIADOK


12.1. Reklamačný poriadok upravuje postup Obchodníka a Zákazníka pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Obchodníka za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke https://www.bubliboom.sk/ a práva a povinnosti Obchodníka a Zákazníka s tým súvisiace.

12.2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom postup Zákazníka, ktorý je SPOTREBITEĽOM sa riadi ustanoveniami § 618 až § 626 Občianskeho zákonníka a postup Zákazníka, ktorý je PRÁVNICKOU OSOBOU alebo FYZICKOU OSOBOU - PODNIKATEĽOM sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.3. PREVENCIA

12.3.1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala potrebám Zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

12.3.2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby Zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

12.3.3. Obchodník poskytuje Zákazníkovi prostredníctvom informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

12.4. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

12.4.1. Zákazník je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode/ reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru v záujme zrýchlenia konania je potrebné oznámiť Obchodníkovi do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@bubliboom.sk.

12.4.2. Zákazník je povinný Obchodníkovi vytknúť (reklamovať) vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

12.4.3. Obchodník nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie a pod.), zásahom do výrobku inou ako Oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

12.4.4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

12.4.5. Zákazník nemá právo vytknúť vady tovaru, o ktorých bol v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy informovaný, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

12.4.6. Ak po doručení tovaru zistí Zákazník nezrovnalosti medzi dodaným tovarom a faktúrou, prípadne poškodenie tovaru, oznámi to bezodkladne Obchodníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail info@bubliboom.sk alebo telefonicky na tel. +421 911 123 286.

12.5. POSTUP PRI REKLAMÁCII

12.5.1. V prípade reklamácie zakúpeného tovaru je potrebné informovať Obchodníka elektronicky, e-mailom na adrese info@bubliboom.sk alebo písomne na adrese: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať ako doporučený balík (zásadne nie na dobierku) na adresu: Bubliboom, s.r.o., A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP (ďalej len ako „Reklamačný formulár“). V Reklamačnom formulári je potrebné, aby Zákazník stručne uviedol dôvod reklamácie, svoju identifikáciu (obchodné meno, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak bude žiadať vrátiť kúpnu cenu na bankový účet, dátum, prípadne podpis).

12.5.2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Obchodníka a úplne zaplatený. Zákazník je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Reklamačnom formulári.

12.5.3. Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený, Obchodník vyzve telefonicky prípadne e- mailom Zákazníka na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.

12.5.4. Obchodník odporúča Zákazníkovi poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Zákazník až do okamihu prevzatia tohto tovaru Obchodníkom.

12.5.5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať Obchodníkovi. Zákazník môžete odovzdať reklamovaný tovar aj osobne, na predajni Obchodníka, s tým, že v predajni nemôže priamo požadovať vybavenie reklamácie.

12.5.6. Po obdržaní reklamovaného tovaru bude Obchodník Zákazníka bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním i na čo najrýchlejšom vybavení reklamácie.

12.6. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY PRI SPOTREBITEĽOCH

12.6.1. Tovar má vady, ak nie je v súlade s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami podľa § 615 Občianskeho zákonníka.

12.6.2. Obchodník zodpovedá za vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci.

12.6.3. Obchodník zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou veci, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ak
a. montáž alebo inštalácia bola súčasťou Kúpnej zmluvy a bola vykonaná Obchodníkom alebo na jeho zodpovednosť, alebo

b. montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať Zákazník, vykonal Zákazník nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý mu poskytol Obchodník alebo dodávateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

12.6.4. Ak sa vada prejaví do uplynutia doby uvedenej v týchto VOP, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.

12.6.5. Ak Obchodník zodpovedá za vadu tovaru, Zákazník má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

12.6.6. Zákazník môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby podľa týchto VOP.

12.6.7. Obchodník poskytne Zákazníkovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Zákazníkom. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť.

12.6.8. Ak Obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi Zákazníkovi. Ak Zákazník znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa dvojmesačná lehota podľa bodu 12.6.6 týchto VOP nevzťahuje. Náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom: Zákazník musí právo na úhradu nákladov uplatniť u Obchodníka najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

12.6.9. Ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy alebo, ak sa zmluva uzatvára na základe Objednávky Zákazníka, pred odoslaním Objednávky, Obchodník oboznámil Zákazníka, že vady možno vytknúť aj u inej osoby, konanie alebo opomenutie tejto osoby sa na účely zodpovednosti za vady považuje za konanie alebo opomenutie Obchodníka.

12.6.10. Zákazník má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Zákazník si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil Zákazníkovi značné ťažkosti. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa tohto odseku druhej vety.

12.6.11. Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote (Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý Obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady) po tom, čo Zákazník vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Zákazníkovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý Zákazník vec požadoval.

12.6.12. Na účely opravy alebo výmeny Zákazník odovzdá alebo sprístupní vec Obchodníkovi.

12.6.13. Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec Zákazníkovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu Zákazník dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak Zákazník neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže Obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, Obchodník Zákazníka o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí Zákazníkovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak Zákazník uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by Obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

12.6.14. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a Zákazník sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí Zákazník na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka. Obchodník zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 Občianskeho zákonníka.

12.6.15. Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od Kúpnej zmluvy
Zákazník má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak
a. Obchodník vec neopravil ani nevymenil,
b. Obchodník vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,
c. Obchodník odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
d. vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
e. vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy, alebo
f. Obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Zákazníka.
Pri posudzovaní práva Zákazník na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto odseku písm. d) a e) VOP sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od Zákazníka objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť Obchodníka odstrániť vadu. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.
Zákazník nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa tohto odseku VOP, ak sa Zákazník spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná.
Ak sa Kúpna zmluva týka kúpy viacerých vecí, Zákazník môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci. Zákazník po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec Obchodníkovi. Obchodník zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak Obchodník vec v primeranej lehote neodstráni, môže Zákazník zabezpečiť odstránenie a doručenie veci Obchodníkovi na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka.
Obchodník po odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Zákazníkovi kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci Obchodníkovi alebo po preukázaní, že Zákazník zaslal vec Obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
Obchodník vráti kúpnu cenu Zákazníkovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri zaplatení kúpnej ceny, ak Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady.

12.7. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY PRI PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH A FYZICKÝCH OSOBÁCH - PODNIKATEĽOCH

12.7.1. Ak je Zákazník podnikateľom, Obchodník nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Zákazník v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Obchodník taktiež nezodpovedá za vady, ktoré mohol Zákazník, ktorý je podnikateľ, zistiť už pri uzatvorení Kúpnej zmluvy alebo pri prevzatí tovaru, ibaže ho Obchodník výslovne uistil, že tovar je bez vád.

12.7.2. Zákazník je oprávnený uplatniť nároky vyplývajúce zo zodpovednosti Obchodníka za vady, ktoré pri tovare zistil pri vynaložení odbornej starostlivosti, do šiestich (6) mesiacov od prevzatia tovaru; ustanovenie § 428 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka sa nepoužije.

12.7.3. Lehota na vybavenie reklamácie Obchodníkom je šesť (6) mesiacov.

12.7.4. Zákazník nemá nároky vyplývajúce zo zodpovednosti Obchodníka za vady, ak ide o vadu, ktorú mal s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný vykonať v zmysle ustanovenia § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka. To neplatí, ak Obchodník Zákazníka výslovne ubezpečil, že tovar je bez vád, alebo ak Obchodník predstieral, že tovar je bez vád.

12.7.5. Ak Zákazník neoznámil Obchodníkovi vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

12.7.6. Reklamačné konanie končí okamihom upovedomenia Zákazníka o vybavení reklamácie.

12.7.7. Zákazník je povinný prevziať si tovar, ktorý v rámci reklamácie odovzdal Obchodníkovi, alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť, do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Po uplynutí tejto lehoty je Obchodník oprávnený tovar alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť svojpomocne predať na účet Zákazníka. Na tento postup musí Obchodník Zákazníka vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

ČLÁNOK XIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
13.1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Obchodníkom a Zákazníkom v súvislosti s používaním internetového obchodu https://www.bubliboom.sk/ a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

13.2. Obchodník má záujem o riešenie sporov so Zákazníkom predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv ako spotrebiteľa zo strany Obchodníka, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Obchodníka prostredníctvom e-mailovej adresy: info@bubliboom.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“), podľa zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení, ARS subjektami sú Slovenská obchodná inšpekcia, orgány, a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení.

13.3. Spory môže Zákazník ako Spotrebiteľ takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1,Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

13.4. Bližšie informácie nájdete aj tu:
a.
https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,
b.
https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
13.5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.