!!Teraz využite kód DOPRAVA ZDARMA!!

Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť: Bubliboom, s.r.o.
Sídlo: Karpatská 3163/5, Žilina 010 08
IČO: 48 279 935, DIČ: 2120112665, IČ DPH: SK2120112665
Zápis: Obchodný register OS Žilina,
Odd.: Sro, Vložka č. 64202/L

spracúva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon“) je Bubliboom spol. s.r.o., so sídlom Karpatská 3163/5, Žilina 010 08 (ďalej len Prevádzkovateľ“ stránky www.bubliboom.sk).

2.Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mail info@bubliboom.sk, telefónne číslo +421 911 123 286.

3.Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej fyzickej alebo právnickej osobe.

ZDROJE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia kúpnej zmluvy a spracovania elektronickej objednávky na internetovej stránke www.bubliboom.sk.

2. Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho na nutné plnenie kúpnej zmluvy.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitých predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

ÚČEL SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje kupujúceho spracováva prevádzkovateľ z nasledujúcich dôvodov:

1. pre účely registrácie na internetovej stránke www.bubliboom.sk podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. a) Zákona,

2. pre úspešné vybavenie elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo),

3. pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom,

4. poskytnutie osdajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom. Zo zákona potom uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch

2. Obchodné oznámenia sú zasielané zákazníkom do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu. Najdlhšie sa smú však obchodné oznámenia zasielať po dobu 10 rokov. Potom Prevádzkovateľ požiada o udelenie nového súhlasu.

3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači.

4. Ďalšie spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa naňho vzťahujú.

5. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ je povinný osobné údaje kupujúceho vymazať.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho sú subdodávatelia prevádzkovateľa. Služby od týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Subdodávateľmi prevádzkovateľa sú osoby:

- podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy

- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

- zaisťujúce marketingové služby.

Údaje však poskytujeme len vybraným dôveryhodným partnerom, s ktorými máme sami podpísané zmluvy o GDPR (kuriérske a prepravné spoločnosti, marketingové firmy, účtovná firma, a pod.). 

PRÁVA KUPUJÚCEHO

Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci:

1. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa paragrafu 21 Zákona,

2. právo na opravu osobných údajov podľa paragrafu 22 Zákona alebo obmedzenie spracovania podľa paragrafu 24 Zákona,

3. právo na vymazanie osobných údajov podľa paragrafu 23 Zákona,

4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa paragrafu 27 Zákona,

5. právo na prenesenie údajov podľa paragrafu 26 Zákona,

6. právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mail prevádzkovateľa info@bubliboom.sk,

7. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním elektronickej objednávky na www.bubliboom.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

2. S týmito podmienkami súhlasí kupujúci zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke a upozorniť na ne kupujúceho elektronickou písomnou formou na e-mailovú adresu, ktorú prevádzkovateľovi poskytol.

O súboroch cookies

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne Vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívate.

Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka náš web, vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies.

Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu webu ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné. Použitím Portálu súhlasíš s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto pravidlách.

ČO SÚ COOKIES

1. Cookies sú malé kúsky údajov a textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej „Prehliadač“) alebo v mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.

Súbory cookies sú teda malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

2. Web využíva cookies, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri jeho návšteve a ukladané do Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.

3. Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval váš prístup na web, a aby ste sa mohli pohodlne prihlásiť. Cookies nepoškodzujú Zariadenie. Cookies používa web s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na webe môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie Portál ponecháva, závisí od typu cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (permanent cookie).

4. Cookies nám umožňujú ponúkať vám lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o vás získajú vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či využijete naše produkty alebo nie.

5. V týchto zásadách sa vysvetľuje, ako sú používané cookies a aké voľby máte k dispozícii. Pokiaľ sa v týchto zásadách neuvádza inak, na spracovanie údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom cookies sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov.

PREČO SA POUŽÍVAJÚ COOKIES

Cookies pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať produkty, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru, prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia. Hoci sa cookies, ktoré sa používajú môžu občas meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú produkty, budú použité na nasledujúce účely: overovanie, integritu, funkcie a služby webu, jeho výkon, analytika a výskum.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

KDE SA POUŽÍVAJÚ COOKIES

Naša webová stránka používa cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookies, tzv.„relačné cookies“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookies, tzv.„permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME

a) Funkčné a technické cookies – zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta.

b) Analytické cookies – slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie.

c) Konverzné – ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov.

d)Trackovacie (sledovacie) – ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov.

e) Esenciálne – ktoré sú dôležité na základnú funkčnosť webu.

Okrem toho vám môže Prehliadač alebo Zariadenie ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú cookies v Prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájdete v pomoci pre svoj Prehliadač alebo Zariadenie.

OVLÁDACIE PRVKY PRE COOKIES V PREHLIADAČI

Svoj Prehliadač si môžete nastaviť tak, že zamietne cookies. V danom prípade však nebudete môcť využívať produkty a služby poskytované na webe. Vypnutie cookies má dopad na funkčnosť webu a z toho dôvodu nebudú produkty poskytované správne. Ak neakceptujete žiadne cookies, nebudete môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky webu. Ak navštívite web a v Prehliadači je povolené prijímanie cookies, Prevádzkovateľ to považuje za prijatie týchto podmienok používania cookies.

SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES A JEHO ODVOLANIE

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

WEBBEACONS

Web môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať vaše interakcie s Portálom, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na Portály). Webbeacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do prípadných marketingových mailov, po vašom predchádzajúcom súhlase.

Zaznamenávame aj informácie, ktoré poskytne Prehliadač v súvislosti s využívaním webu za účelom získania štatistických údajov o jeho využívaní a efektívnosti. Prevádzkovateľ registruje každý váš prístup na Portál a každý dopyt na umiestnené súbory.

NÁVŠTEVA STRÁNKY

Návštevou stránky www.bubliboom.sk súhlasíte s podmienkami, ktoré na nej nájdete.

Elektronický newsletter

REGISTRÁCIA/ODBER

Prihlásením na odber elektronického newslettera prostredníctvom e-mailu, budete pravidelne informovaný o reklamných aktivitách ako napríklad mimoriadne ponuky, zľavové akcie, všeobecné informácie o produktoch a službách. Uvedené reklamné správy sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Zmeny vo Vašich kontaktných údajoch treba ohlásiť spoločnosti Bubliboom, s.r.o. na kontaktný e-mail: info@bubliboom.sk. Bubliboom, s.r.o. si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s elektronickým newsletterom

ZRUŠENIE

Vaše prihlásenie na odoberanie elektronického newslettera spoločnosti Bubliboom, s.r.o. môžete kedykoľvek odvolať, najmä oznámením tohto odvolania na webovej stránke www.bubliboom.sk, alebo prostredníctvom zakliknutia odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newsletteri.

Váš súhlas so zasielaním elektronického newslettera potvrdíte označením príslušného políčka, a vyjadrujete tým súhlas s použítím Vašich údajov na účely spomenuté v tomto dokumente.

Vaše registračné a účastnícke údaje

Ak sa prihlásite do vernostného programu, potrebujeme od Vás celé meno a priezvisko a e-mailovú adresu. Súčasne môžete dobrovoľne potvrdiť osobitný súhlas na odoberanie elektronického newslettera (všetky vyššie uvedené údaje budú ďalej označované ako „členské údaje“). Členské údaje ukladáme hlavne z dôvodu možnosti overenia Vašej totožnosti a potvrdenia Vášho súhlasu s našimi Podmienkami. Tieto členské údaje potrebujeme a spracúvame ich na účely Vašej registrácie a správnej implementácie vernostného programu. Aby mohli byť Vaše údaje aktualizované a spracúvané v súlade s právnymi požiadavkami, môžeme spolupracovať s rôznymi externými poskytovateľmi služieb (subdodávateľmi).

ÚDAJE PRI ZBIERANÍ BODOV

Pri zbieraní bodov za nákup na vernostnú kartičku (konto) neukladáme a nepoužívame žiadne Vaše osobné údaje. Údaje ako meno, priezvisko, e-mail, meno dieťaťa a jeho dátum narodenia (pre účely využitia 10% zľavy na hračky počas narodenín dieťaťa) sa eviduje jednorazovo, na začiatku registrácie. V prípade podozrenia zo zneužitia vernostnej kartičky Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti preukázaním sa idetifikačnou kartou, napr. Občianskym preukazom. Ten však od Vás nepreberieme, ani z neho nebudeme získavať žiadne údaje.

VAŠE ÚDAJE PRI KOMUNIKÁCII S NAMI

Ak nadviažete komunikáciu so spoločnosťou Bubliboom, s.r.o., budeme spracúvať len relevantné údaje potrebné na zodpovedanie Vášho dopytu.

REKLAMA

Ak ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania reklamy a prieskumu trhu, môžeme Vám zasielať informácie prispôsobené Vašim individuálnym záujmom e-mailom. Na tento účel používame nasledovné údaje a analýzy pre účely reklamy prispôsobenej Vašim individuálnym záujmom: Vaše úplné meno a Vaša e-mailová adresa.

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Ak ste súhlasili so spracúvaním Vašich údajov na účely reklamy, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať ako celok, a to napríklad online alebo písomne na adresu spoločnosti Bubliboom, s.r.o. Služby súvisiace s príslušným súhlasom nemôžu byť po jeho odvolaní ďalej poskytované, pričom všetky dohody sa v tomto ohľade považujú za ukončené jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Ak ste svoj súhlas neudelili alebo ho odvolali, Vaše údaje nebudú použité v súlade s vyššie uvedenými odstavcami. Samozrejme, naďalej sa môžete zúčastňovať vernostného programu. V takom prípade budete dostávať len informácie týkajúce sa Vášho používania vernostného programu.